CALL NOW! +84 (043) 6688 4422

Bà Nghiêm Thu Hương

“Tôi đã tham dự khóa học về quản trị rủi ro tín dụng và quản trị nợ xấu được BDI tổ chức. Khóa học được tổ chức chuyên nghiệp và tôi rất ấn tượng các phương pháp giảng dạy mới thúc đẩy sự hào hứng học tập của học viên được phát triển bới BDI và các chuyên gia đối tác. Hơn thế nữa, BDI đã rất chuyên nghiệp trong việc lựa chọn các nội dung giảng dạy cập nhật nhất trong bối cảnh hiện nay và có thể được áp dụng thực tế ngay tại Việt Nam.”

Bà Nghiêm Thu Hương – Ủy ban