CALL NOW! +84 (043) 6688 4422

businessman hand shows gear business success chart concept

Tầm nhìn

BDI đang hướng tới trở thành một Tổ chức tư vấn và phát triển đào tạo với những Khác biệt:

1. Khác biệt từ việc đặt yếu tố con người ở vị trí trung tâm của mọi sản phẩm, dịch vụ

2. Khác biệt từ tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động

3. Khác biệt từ việc tích hợp những thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế tốt nhất phù hợp với môi trường thực tế tại Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu doanh nghiệp và dịch vụ Tài chính – Ngân hàng, Thương mại – Đầu tư, Du lịch – Khách sạn.

Sứ mệnh

BDI tự hào được cộng tác với các chuyên gia xuất sắc trong việc phát triền nguồn nhân lực chất lượng cao. Sứ mệnh của BDI:

1. Thúc đẩy việc đào tạo nghiệp vụ chất lượng cao cùng với phương thức đào tạo hiện đại

2. Phát triển, áp dụng thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế tốt nhất phù hợp với môi trường thực tế trong nước

3. Hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp nói chung cũng như mỗi cá nhân nói riêng

4. Đẩy mạnh yếu tố đạo đức và chuyên nghiệp trong văn hóa doanh nghiệp.