CALL NOW! +84 (043) 6688 4422

Với đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước, BDI sẽ nhìn sâu vào vấn đề của bạn và tham khảo ý kiến ​​về việc xây dựng cơ cấu chiến lược, quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn chuyển đổi. Chúng tôi hỗ trợ để tư vấn dự báo sự phát triển kinh tế – tài chính tại Việt Nam cũng như trong khu vực và toàn cầu. Chúng tôi sẽ giải quyết và đưa ra lời khuyên về các vấn đề mới nhất như chương trình tái cơ cấu ngân hàng, chiến lược sản phẩm mới, thiết kế mô hình hoạt động và hệ thống quản lý, bao gồm cả quá trình, quy định, quản lý hệ thống và thực hành chuyên nghiệp

Trên tất cả, chúng tôi muốn giúp bạn chuẩn bị cho mình để thích ứng với nhu cầu luôn thay đổi của thị trường, để bạn có thể tối đa hóa hiệu quả của kiến thức và kỹ năng có được từ đào tạo của chúng tôi