CALL NOW! +84 (043) 6688 4422

BDI cung cấp những gói đào tạo đa dạng tới khách hàng, trong đó bao gồm:

• Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu

• Đào tạo tại chỗ

• Tiếng Anh cho nhân viên các ngân hàng

• Hội thảo nghiên cứu chuyên đề, hội thảo có chuyên gia nước ngoài giảng dạy và các hội nghị

• Các chương trình đào tạo được thiết kế chuyên biệt dựa trên nhu cầu đào tạo.