CALL NOW! +84 (043) 6688 4422

Dịch vụ đánh giá tiến độ giúp bản thân học viên và các giám đốc điều hành giám sát việc cải thiện hiệu suất của người lao động trước, trong và sau quá trình đào tạo cũng như các kĩ năng mới và kiến thức thu được hiệu quả như thế nào đã được áp dụng trọng cong việc của họ. Với các công cụ hiệu quả của chúng tôi như, câu hỏi, phỏng vấn, được thiết kế cá nhân cho bạn trong khóa học, kết quả của khóa học sẽ được phản ánh chính xác.

Tại BDI, Dịch vụ nghĩa là xuất sắc:

–  Thiết kế chương trình duy nhất: các khóa học được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi,thích ứng với các thông lệ quốc tế và các thông lệ của địa phương, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Phương pháp đào tạo đẳng cấp thế giới– Đào tạo từ xa, học tương tác, học qua các trường hợp cụ thể, môi trường học tập mở,

–  Hệ thống điều hành và báo cáo chuyên nghiệp: tạo điều kiện về hiệu suất và giám sát tiến độ.